बुद्धम शरणम गच्छामि- बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इंटरनेट पर Viral photo

बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। 
संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि।